Number Seventeen (1932) - photograph - Publicity shot from ''Number Seventeen''.Number Seventeen (1932) - photograph - Publicity photograph from ''Number Seventeen''.Number Seventeen (1932) - still - Publicity still for ''Number Seventeen''.Number Seventeen (1932) - photograph - Photograph from ''Number Seventeen''.Number Seventeen (1932) - photograph - Photograph from ''Number Seventeen''.